Coaching Staff

致力於將各項格鬥運動,推廣給社會大粽與普及化。為了翻轉大眾對於傳統格鬥的即定印象、與易受傷的疑問。
率先將上課內容採用活剝有趣的方式,讓學員們循序漸進增強自信心。並同時達到防身、健康及休閒調劑的效果。

教練團隊

Coaching Staff

Sr. Coach

TMMA_Kelvin Lo

Kelvin Lo

Zhong-Xiao Gym Gym Manager / Head Coach

MORE

TMMA_Tang Ai

Tang Ai

Nei-Hu Science Park Gym / San-Chung Gym Gym Manager

MORE

TMMA_Ben

Ben

Tien Mu Gym Gym Manager

MORE

TMMA_Black Bear

Black Bear

Nei Hu Science Park Gym Assistant Gym Manager

MORE

TMMA_Lin Lin

Lin

Tien Mu full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_Jeremy

Jeremy

Chung Hsiao full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_Bernie

Bernie

San Chong full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_TingTing
Chung Hsiao full-time Coaching StaffCoaching StaffCoaching Staff

MORE

TMMA_Mike Wu

Mike Wu

MORE

TMMA_Chen En

Chen En

MORE

TMMA_Shirley Chiang

Shirley Chiang

MORE

TMMA_Sean Lee

Sean Lee

MORE

TMMA_Alfie Tu

Alfie Tu

MORE

TMMA_FUYUKI

FUYUKI

 

MORE

TMMA_Anderson Chang

Anderson Chang

MORE

TMMA_Jerry

Jerry

MORE

TMMA_Zouk

Zouk

MORE

TMMA_Tony Chen

Tony Chen

MORE

TMMA_Kirin

Kirin

MORE

TMMA_June Chen

June Chen

MORE

TMMA_Jerry Huang

Jerry Huang

MORE

TMMA_Jacob Chan

Jacob Chan

MORE

TMMA_DaDa

DaDa

MORE

TMMA_Ho ya yi

Ho ya yi

MORE

TMMA_Jeff Chang

Jeff Chang

MORE

TMMA_Hsu Li Bo

Hsu Li Bo

MORE

TMMA_Liu Chia Wei

Liu Chia Wei

MORE

TMMA_Yao Pan

Yao Pan

MORE

TMMA_YEN

YEN

MORE

Arthur Chiang

MORE

TMMA_Tobey

Tobey

San-Chung full-time Coaching Staff

MORE

羅子鈞

忠孝館 館長
Team 2018 第二屆AMAA國際武術經典賽80公斤 冠軍

更多經歷

Coach

TMMA_KRIZ

KRIZ

MORE

TMMA_Zoey Chuang

Zoey Chuang

MORE

唐奇偉

Team

僅有照片資訊,經歷未提供。僅有照片資訊,經歷未提供。僅有照片資訊,經歷未提供。

更多經歷

張簡晟佑

Team

僅有照片資訊,經歷未提供。僅有照片資訊,經歷未提供。僅有照片資訊,經歷未提供。

更多經歷

TMMA_Nelson

Nelson

MORE

TMMA_LI-CHENG

LI-CHENG

MORE

TMMA_Wei

Wei

MORE

測試test

測試test

測試test

測試test

測試test
測試test

測試test

測試test