Coaching Staff

致力於將各項格鬥運動,推廣給社會大粽與普及化。為了翻轉大眾對於傳統格鬥的即定印象、與易受傷的疑問。
率先將上課內容採用活剝有趣的方式,讓學員們循序漸進增強自信心。並同時達到防身、健康及休閒調劑的效果。

教練團隊

Coaching Staff

Sr. Coach

TMMA_Kelvin Lo

Kelvin

Chung Hsiao Gym Gym Manager / Head Coach

MORE

TMMA_Tang Ai

Tang Ai

Shuang He / Tien Mu / Nei Hu Science Park / San Chong Gym Gym  Manager

MORE

TMMA_Ben

Ben

Tien Mu Gym Assistant Gym Manager

MORE

TMMA_Black Bear

Black Bear

Nei Hu Science Park Gym Assistant Gym Manager

MORE

TMMA_DaDa

DaDa

Shuang He Gym Assistant Gym Manager

MORE

TMMA_Jeremy

Jeremy

Chung Hsiao Full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_TingTing
Chung Hsiao Full-time Coaching StaffMORE
TMMA_Bernie

Bernie

San Chong Full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_Tobey

Tobey

San Chong Full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_Lin Lin

Lin Lin

Tien Mu Full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_ZhaoChin

Zhao Chin

MORE

TMMA_Jason

Jason

MORE

TMMA_Mike Wu

Mike

MORE

TMMA_June Chen

June

MORE

TMMA_Shawn

Shawn

MORE

TMMA_Zouk

Zouk

MORE

TMMA_FUYUKI

Fuyuki

MORE

TMMA_Jeff Chang

Jeff 

MORE

TMMA_Jerry Huang

Jerry 

MORE

TMMA_Alfie Tu

Alfie

MORE

Arthur

MORE

TMMA_Liu Chia Wei

Chia Wei

MORE

TMMA_Yao Pan

Yao

MORE

TMMA_Chen En

Chen En

MORE

TMMA_Shirley Chiang

Shirley

MORE

TMMA_Jerry

Jerry

MORE

TMMA_Kriz

Kriz

MORE

TMMA_Allen

Allen

MORE

TMMA_Zoey

Zoey

MORE

羅子鈞

忠孝館 館長
Team 2018 第二屆AMAA國際武術經典賽80公斤 冠軍

更多經歷

Coach

TMMA_Zhao

Zhao

Shuang He Full-time Coaching Staff

MORE

TMMA_YoYo

Yo Yo

MORE

TMMA_YuYu

Yu Yu

MORE

TMMA_Bruce

Bruce

MORE

TMMA_Cathy

Cathy

MORE

TMMA_Hong

Hong

MORE

TMMA_Lawrence

Lawrence

MORE

TMMA_PoJung

Po Jung

MORE

TMMA_Ryan

Ryan

MORE

TMMA_Daniel

Daniel

MORE

TMMA_NA

Brian

MORE

TMMA_Yoko

Yoko

MORE

TMMA_JieXiu

Jie Xiu

MORE

TMMA_Berson

Berson

MORE

測試test

測試test

測試test

測試test

測試test
測試test

測試test

測試test